رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

نهج البلاغه با ترجمه و شرح واژگان استاد بهرامپور منتشر شد« ساختار این ترجمه از لحاظ محتوایی »
سعی اولیه در این کار، تحویل ترجمه ی آسان و روان بود. لذا این کتاب به صورت آزاد ترجمه شده و در مواردی، تمثیل های عربی با تمثیل های فارسی جایگزین گشته است. زیرا به نظر میرسد اگر مولا (علیه السلام) این مطالب را در ایران بیان میفرمودند با فهم ایرانی سخن می گفتند.   « ساختار این ترجمه از نظر صفحه آرایی و چینش مطالب »
الف) ترجمه ی متن به صورت ترجمه ی آزاد و مفهومی انجام گرفته است.
ب) متن عربی نهج البلاغه، به صورت کوتاه، جمله بندی شده و شماره گذاری گردیده است و ترجمه ها زیر آن قرار گرفته، تا خواننده بتواند، ترجمه ها را با متن عربی تطبیق دهد.
ج) لغتهای متن عربی، در پاورقی همان صفحه ذکرشده تا اگرخواننده با ترجمه ی آزاد قانع نگردید از این لغت ها کمک بگیرد.
  در برخی موارد برای ابهام زدائی، توضیحاتی در داخل پرانتز، در متن ترجمه و یا درپاورقی ذکرشده است. 
برای تهیه نهج البلاغه با ترجمه و شرح واژگان استاد بهرامپور کلیک کنید.

بالا